Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, stanoví vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele, ing. Jiří Stanislav, CSc., IČ 02232413 a Objednatele při prodeji obsahu interaktivních Kurzů prostřednictvím Internetových stránek dostupných z internetové adresy (URL): http://www.jstconsultancy.cz v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy objednatel je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo koncovým spotřebitelem.

čl. I Vymezení pojmů

„Poskytovatelem“ se rozumí samostatně podnikající osoba Jiří Stanislav, Ing., CSc., IČ 02232413
„Objednatelem“ se rozumí buď fyzická osoba starší 15 let, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelé činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nebo fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
„Kurzem“ se rozumí každý Kurz v nabídce Poskytovatele;
„Cenou“ se rozumí Cena za samostatný Kurz na období 7 dnů, 30 dnů a 365 dnů
„Objednávkou“ se rozumí Objednatelem řádně vyplněný objednávkový formulář dostupný z Internetové stránky, který je zároveň návrhem na uzavření Smlouvy;
„Předmětem plnění“ se rozumí dočasná, nevýhradní licence, kterou Poskytovatel zpřístupní Objednateli, na základě potvrzené platby, dočasně digitální obsah/kurz.
„Příjemcem“ se rozumí osoba odlišná od osoby Objednatele, v jejíž prospěch Objednatel Smlouvu uzavírá;
„Účastníkem“ se rozumí osoba, která se bude skutečně Kurzu účastnit; Účastníkem může být přímo Objednatel, nebo osoba určená Objednatelem nebo Příjemcem. Počet účastníků není omezen, je omezena pouze časově ohraničená licence pro přístup pro Objednatele nebo Příjemce, nebo pro jejich Účastníky.
„Internetovou stránkou“ se rozumí internetové stránky dostupné z internetové adresy (URL): http://www.jstconsultancy.cz, jejichž provozovatelem je Poskytovatel.

čl. II Náplň Kurzů

Předmětem jednotlivých Kurzů je vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců kalíren, provozů tepelného zapracování, konstruktérů, technologů nebo nákupčích, kteří pracují v oboru zpracování kovů, a mají potřebu periodického školení. Kurzy jsou vypracovány odborně způsobilou osobou.

Kurzy vypisuje Poskytovatel dle svých kapacit v rozsahu uvedeném na Internetové stránce. Poskytovatel se zavazuje, že tento digitální obsah/kurzy, budou pro Objednatele přístupné vždy po celou dobu časově omezené nevýhradní licence.

Digitální obsah/kurzy jsou koncipovány tak, aby byly srozumitelné a pochopitelné jak pro osoby znalé, tak i pro osoby neznalé. Lze je tedy využít jak pro vstupní školení zaměstnanců Objednatele, tak i pro školení průběžné a periodické.

Prodávající ale v žádném ohledu nenese odpovědnost za škody vzniklé chybnou interpretací informací digitálního obsahu/kurzů. Za profesní způsobilost je dle Zákoníku práce odpovědný zaměstnavatel nebo provozovatel činnosti.

čl. III Uzavření Smlouvy

Podmínkou účinnosti Objednávky je řádné vyplnění Objednávky dle pokynů uvedených na Internetové stránce včetně výběru požadovaného Kurzu, výběru doby pro aktivní přístup ke kurzu, vyplnění fakturačních údajů, souhlas s VOP a zaplacení ceny. Každou Objednávku lze vystavit pouze na jeden digitální obsah/kurz, a ten zaplatit. V případě objednávání více kurzů, musí být vystaveno více Objednávek.

Objednatel je povinen v Objednávce uvést všechny Poskytovatelem požadované údaje a skutečnosti. Objednatel má povinnost zkontrolovat jím zadané údaje a případné nesprávně zadané údaje opravit po kliknutí na kartu, v níž došlo k chybě – tedy kliknout na „Výběr kurzu“ či „Fakturační údaje“.

Řádně vyplněnou Objednávku zašle Objednatel Poskytovateli, a to kliknutím na tlačítko s názvem „Objednat“.

Objednatel odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednateli bude ze strany Poskytovatele doručeno na e-mailovou adresu Objednatele Potvrzení o přijetí objednávky.

Poskytovatel po zaplacení objednávky poskytne Objednateli přístupové uživatelské jméno a heslo, tedy dočasnou, časově omezenou nevýhradní licenci, umožňující přístup k digitálnímu obsahu/kurzu po zaplacenou dobu 7, 30 nebo 365 dnů.

čl. IV Cena a platební podmínky

Aktuální Ceny jsou uvedeny v záložce „E-learning“. V případě uplatnění slevových kuponů lze tento kupon uplatnit na stránce „Fakturační údaje“.

Cenu lze zaplatit pouze bezhotovostně.

Pro platby kartou je použita platební brána ČSOB. Pro platby bankovním převodem jsou určeny bankovní účty:

297 705 940/0300 v CZK
297 834 486/0300 v EUR

V případě platby kartou objednatel dostane do svého emailu potvrzení o platbě, které je současně potvrzením o přijetí objednávky i o uzavření smlouvy, a přístupové jméno a heslo, představující dočasnou nevýhradní licenci pro užití digitálního obsahu/kurzu. Následně, po připsání platby na účet, mu na stejný email přijde i faktura/daňový doklad.

V případě platby na fakturu bude na email objednatele zasláno potvrzení o přijetí objednávky a fakturační údaje. Zaplacením objednávky získává Objednatel práva přístupu k digitálnímu obsahu/kurzům, tedy získává dočasnou nevýhradní licenci, a Objednateli bude současně doručena faktura/daňový doklad a přístupové informace, tedy uživatelské jméno a heslo, k digitálnímu obsahu

Nebude-li cena při platbě na fakturu zaplacena v termínu, objednatel nemá právo ke kurzu a nedostane k němu přístupové údaje. Ze strany Poskytovatele dojde automaticky k odstoupení od smlouvy.

Po zaplacení Ceny není možné požadovat vrácení peněz.

Poskytovatel není plátce DPH

Objednatel, jakožto příjemce faktur, uděluje Poskytovateli souhlas s elektronickou fakturací a zasíláním dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, § 26 odst.

čl. V Porušení Smlouvy, zrušení Objednávky

Objednatel nemá nárok na vrácení Ceny při překážkách vniklých na jeho straně, které mu brání v řádném absolvování Kurzu.

Poskytovatel neodpovídá za nemožnost dokončení Kurzu z důvodů na straně Objednatele, jakož ani za neúspěšné absolvování závěrečného testu. Poskytovatel neodpovídá ani za nemožnost objednatele vytisknout certifikát o absolvování kurzu, např. z důvodu chyby tiskárny objednatele.

čl. VI Reklamace

Protože předmět prodeje je dočasná nevýhradní licence k digitálnímu obsahu/obsahu, který je duševním vlastnictvím poskytovatele, nelze jej reklamovat.

Není-li zakoupený digitální obsah kupujícímu řádně zpřístupněn, může kupující provést reklamaci na emailové adrese: stanislav.jirka@gmail.com

čl. VII Ochrana duševního vlastnictví, licenční ujednání

Zaplacením ceny Objednatel bere na vědomí, že na uvedený digitální obsah/kurzy, se vztahuje autorský zákon 121/2000 Sb. o Ochraně autorských práv a jakékoliv zneužití bude moci být stíháno.

Smluvní ujednání o poskytnutí nevýhradní licence se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, § 2358 až 2383.

Objednatel zakoupením prodávaného digitálního obsahu/kurzu nezískává výhradní licenci k užití, tj. zakoupený digitální obsah bude na webu prodávajícího stále k dispozici k zakoupení ostatním kupujícím.

Zakoupenou nevýhradní licenci na digitální obsah/kurz smí objednatel užívat pouze pro vlastní potřeby, vyjma případů, kdy přístupová práva podstoupí svým Příjemcům nebo Účastníkům, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel a zaplatil.

Přístup k digitálnímu obsahu/kurzům nesmí kupující zpřístupňovat třetím osobám, kteří nejsou účastníky smlouvy. Zejména se zakazuje kopírovat a šířit jakýmkoliv způsobem, nebo zakoupený digitální obsah vydávat za svůj vlastní. Není ani povoleno jakékoliv veřejné publikování obsahu nebo kopií obrazovky ze zpřístupněného digitálního obsahu/kurzu, vyjma pro vlastní potřebu

Kromě výše uvedeného, je zakázáno umisťování zakoupeného digitálního obsahu/kurzů, nebo jeho kterékoliv části, nebo jejich kopie na veřejná úložiště, se zabezpečeným heslem nebo i bez něj, jako jsou např. weby www.webshare.cz, www.ulozto.cz, a obdobné, včetně webů zahraničních a tzv. torrentů;

Je rovněž zakázáno umísťovat jakékoliv části digitálního obsahu/kurzů, které jsou předmětem nevýhradní licence, na sociální sítě např. Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube apod.

Je zakázán prodej nebo nabídka zakoupeného digitálního obsahu/kurzu nebo kterékoliv jeho části ve veřejných databázích, fotobankách a jiných typech webových stránek, kde by k digitálnímu obsahu měla přístup široká veřejnost.

Je zakázáno hromadné poskytování zakoupeného digitálního obsahu nebo kterékoliv jeho části jiným osobám, mimo Objednatele, Příjemce a Uživatele, zejména např. při pořádání hromadných akcí (např. přednášky, školení, kurzy apod.) jako reklamní nebo podpůrné materiály pro účastníky takových akcí;

 

Jsou zakázány i jiné způsoby šíření, kdy by k zakoupenému digitálnímu obsahu měla přístup široká veřejnost

Výše uvedená ujednání neplatí pro ty části ze zakoupeného digitálního obsahu, které již veřejně dostupné jsou (např. citace právních předpisů) nebo které jsou volně dostupné pod volnou licencí (např. některé obrázky či fotografie).

Výjimky z výše uvedených ujednání jsou možné jen po předchozím souhlasu prodávajícího a zpravidla za zvláštních cenových podmínek, odlišných od ustanovení článku V.

V případě, že Objednatel prokazatelně tato ujednání poruší, Poskytovatel má právo uplatnit smluvní pokutu až do výše 50 000,-Kč za každý takto zcizený digitální obsah/kurz nebo porušení.

čl. VIII Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn tyto VOP aktualizovat. Objednatel je povinen sledovat změny v těchto VOP při každé Objednávce. Aktuální verze VOP je vždy zobrazena na Internetové stránce.

Smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce a práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Smlouvy. Smlouva je platná vždy dle VOP, platných ke dni uzavření smlouvy o nevýhradní licenci.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné dne vyvěšení na webových stránkách www.jstconsultancy.cz

V Liberci dne 1.dubna 2021